Guldkanten! När äldrevården sviktar.

Guldkanten, En Vän i Livet!

 

Guldkanten hjälper till när äldrevården sviktar, med att utveckla nätverk med trygghet för äldre och handikappade på landsbygden men också för anhöriga, hemtjänsten, sjukvården, grannar och vänner genom att: söka möjligheter att skapa ny sysselsättning, komplettera den befintliga kommunala servicen och de ideella föreningarna för landsbygdens speciella villkor finna kostnadseffektiva metoder för att upprätthålla en bra medborgerlig servicegrad.

 

De äldre och handikappade ska ha ökad valmöjlighet att bo kvar i sina hem längre genom socialt och praktiskt stöd, därmed skapas en socialekonomisk förbättring i samhället via arbete och kamratstöd ge långtidssjukskrivna och/eller arbetslösa hjälp till självhjälp i deras strävan mot ett arbete som ger dem ökad självkänsla och livskvalitet teckna avtal med myndigheter, företag eller andra organisationer om rehabilitering av långtidsarbetslösa, sjukskrivna och/eller personer med arbetshandikapp öka statusen på arbetet inom vården genom att t.ex. yngre arbetslösa ges insikt i arbetet med de äldre och handikappade som sedan väcker intresset för arbetet och kan leda vidare till studier stödja anhöriga genom kontinuitet i föreningens arbete.

 

Föreningen kan också utveckla tjänster och/eller produkter som är förenliga med verksamhetens mål.

 

Medlemskap kan erhållas av både fysiska och juridiska personer. Medlem kan den bli som är villig att verka för föreningens ändamål och i övrigt följa föreningens stadgar och stadgeenligt fattade beslut.

 

Ansökan om medlemskap kan göras genom att betala medlemsavgiften till föreningens postgiro eller anmäla skriftligt till föreningens styrelse

 

Ordförande Sinikka Lindevall

Direkttelefon 070 3120829

E-post: sinikka.lindevall@guldkanten.net